KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA VE ONAM METNİ

 

Seher Tunalı-Renew Beauty olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması   Kanunu (KVKK)’na  uygun  olarak  işlenerek  muhafaza edilmesine  büyük  önem  vermekteyiz. KVKK’da  tanımlanan  “Veri Sorumlusu”  sıfatıyla, kişisel  verilerinizi  aşağıda  belirtildiği  şekilde  ve  yasal  mevzuat  tarafından  belirlenen sınırlar  çerçevesinde  işlemekteyiz.

 

TANIMLAR

Kişisel Veri: Sizlere sunulan hizmetin ifası kapsamında tarafımıza sağlamış olduğunuz her türlü kişisel verileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi :  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

Biz, Seher Tunalı-Renew Beauty olarak, KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmekteyiz. Bu nedenle, internet sitemiz ve bunlarla tahdidi olmamak kaydıyla diğer başkaca kanallar aracılığı ile, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi, tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, değiştirebilir, güncelleyebilir, kontrol edebilir, yeniden düzenleyebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde birlikte çalıştığımız veya kanunen yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi hizmet sağlayıcı ve tedarik şirketleri ile paylaşabilir; kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işleyebiliriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ GEREKÇESİ

Kişisel verileriniz, sizinle iletişime geçtiğimiz veya ileride iletişime geçebileceğimiz sair kanallar ve benzeri vasıtalarla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Seher Tunalı-Renew Beauty olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede ifası ve bu kapsamda sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK md 5’de ve md 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, yukarıda belirtilen sebeplerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETLERİNİN YASAL DAYANAĞI VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Seher Tunalı-Renew Beauty ünvanlı işyerlerimizde, işin ve iş faaliyetlerinin takip edilmesi, işyerlerimizin, müşterilerimizin, çalışanların ve doğrudan ve dolaylı bağlantılı tüm 3. Kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülmekte olan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla KVKK’da sayılan kişisel verileri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerasıyla izleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bu şekilde elde edilen kişisel ve/veya kişisel nitelikteki veriler, yukarıda zikrolunan amaçlarla KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

KVKK 4. maddesine uygun olarak, kişisel ve/veya kişisel nitelikteki tüm veriler işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde toplanıp işlenmektedir. Amaç, bu aydınlatma metninde bahsi geçen amaçlarla sınırlıdır.

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, başta Seher Tunalı-Renew Beauty’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla ve yukarıda belirtilen sair amaçlarla, mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin ,bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hakimin yazılı talebi ile)

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini ve güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğabilecek alanlarda (örneğin; işlem odaları, giyinme/soyunma odaları, tuvaletler, özel alanlar vb) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Seher Tunalı-Renew Beauty, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Tarafımızca verilen hizmetlerden faydalanmak amacıyla telefonlarımızla iletişime geçtiğinizde veya sosyal medya sayfalarımızı kullandığınızda ya da internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz KVKK’nın 4.2. maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenecektir. Kişisel veriler KVKK uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Ancak;

-Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanunlarda açıkça öngörülmesi,

– Kurduğumuz sözleşmenin ifası bakımından gerekli olması,

– Hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

– Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– Hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, işyerimizin meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması,

şartlarından birinin varlığı halinde, ilgilinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

-Müşterilere sunulan/satılan işlemlerin yerine getirilmesi ve doğru faydalanmayı sağlamak,

-Sunduğumuz hizmetlerin verilme ve devam ettirilmesinin takibi ve devamlılığı,

-Sattığımız ürünlerin satış sonrası kullanımının veya memnuniyetinin takibi,

-Hizmetlerimizin, satış süreçlerinin yürütülmesi ve sonrasında hizmetin verilmesinin takibi ile destek hizmetlerinin yürütülmesi,

-Müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

-Müşterilerin sunulan hizmetler veya satılan ürünlerle birlikte ters düşebilecek sağlık problemlerinin veya engellerinin olup olmadığının bilinmesi,

-Müşterilerimizin randevu almaları, randevuların takibi ve bu hususlarda bilgilendirilmesi,

-Sunulan hizmetler hakkında bilgi edinilmesini sağlama,

-Reklam, kampanya, promosyonlar hakkında bilgi paylaşımı sağlama,

-Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

-İlgili mevzuat gereğince talep edilmesi halinde Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgilerin paylaşımı, raporlama vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçları dahilinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddeler gereğince işlenecektir.

 

İŞLENEN VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Seher Tunalı-Renew Beauty tarafından müşterileri ile arasındaki sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Seher Tunalı-Renew Beauty tarafından verilen hizmetlerden müşterileri azami oranda faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Seher Tunalı-Renew Beauty tarafından verilen hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, iş işlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sigorta şirketimize, muhasebeci-mali müşavire, noter, banka ve finans kuruluşlarına olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amaçlarıyla; avukatlara, denetçilere ve buna ek olarak kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişilere, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluşlara,  KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI HUSUSUNDA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, şahsen, noter aracılığıyla yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize gönderdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise posta adresiniz üzerinden veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım veya uygulama vasıtasıyla başvurarak; kişisel verilerinizle ilgili olarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel verilerin silinmesi veya düzeltilmesi halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerinizin analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KVKK’nun 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle işyerimize direk elden veya Seher Tunalı-Renew Beauty’nin ….. adresine posta veya noter yoluyla iletebilirsiniz. Talebiniz KVKK’nın 13/2. maddesi kapsamında, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, taleplerinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, tarafınızdan Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılmasına yönelik olduğunu taahhüt ederiz.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir.

Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması ve bu kanun kapsamındaki haklarınız işbu bilgilendirme, bilgilerinize sunarız.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

ÜNVAN                      : Seher Tunalı (Renew Beauty)

ADRES            :

MERSİS NO                :

MAİL ADRESİ             :

 

 

KARŞI TARAF İSİM/İMZA

 

(El yazısı ile “Okudum , Anladım, Kabul ediyorum ve Açıkça Onay veriyorum” yazılacak)

Messenger

Uzmana Sor

WhatsApp

Şimdi Ara